Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgezet hoe Warpwise B.V. (Warpwise) uw privacy waarborgt en uw persoonsgegevens beschermt.


Onze bedrijfsgegevens zijn:
Warpwise B.V.
Oudegracht 81 A
3511AD Utrecht
Nederland
Tel: +31 30 205 99 85
KvK nummer: 84110945

Vragen:
Bij vragen over het privacy- en cookiebeleid van Warpwise, uitoefening van uw rechten, of verzoeken met betrekking tot transparantie, kunt u via contactformulier opnemen.
Toepasselijkheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op de verwerking van persoonsgegevens door Warpwise is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Warpwise kan onder meer de volgende gegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken of onze online diensten af te nemen, zoals een IP-adres;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Verwerkingsdoelen: waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Warpwise gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Haar bedrijfsvoering;
 • recruitment zoals het via internet en sociale media ontvangen van reacties op onze vacatures;
 • levering van producten en diensten;
 • verbetering van producten en diensten;
 • om aan juridische en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • voor marketing en business development, zoals nieuwbrieven, uitnodigingen voor door Warpwise georganiseerde evenementen of andere informatie die voor u van belang kan zijn;
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website en om te komen tot verbetering van de werking van de website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

Warpwise verzamelt persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. U heeft bijvoorbeeld persoonsgegevens aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, of door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van andere openbare bronnen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Warpwise heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.  Zo heeft Warpwise onder meer een informatiebeveiligingsbeleid ontwikkeld. Onderdeel van dit beleid is de uitvoering van een risicoanalyse van de belangrijkste systemen waar data in wordt verzameld. Op basis van dit risicoprofiel heeft Warpwise specifieke maatregelen benoemd zoals tweetraps authenticatie en encryptie.

Bewaartermijn

Warpwise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden.

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die Warpwise van u verwerkt:

 • het recht op inzage. Dit betekent dat u aan ons een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om de gegeven toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken.

Indien u van een van deze rechten gebruikt wilt maken kunt u een verzoek aan ons richten via ons contactformulier.

Aanpassing van deze privacyverklaring

Warpwise kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig aanpassen. Op de Warpwise website kan via de link: Privacyverklaring altijd de meest recente versie worden ingezien. U wordt derhalve aangeraden deze pagina op onze website regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.